Direct naar content

Wat doen we met je persoonsgegevens?

Als je gebruik maakt van onze diensten of wanneer je informatie op zoekt op onze website www.rivierduinen.nl, verkrijgen wij van jou verschillende soorten persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van je ontvangen. Wil je graag meer weten over ons cookiebeleid? Deze lees je onderaan deze verklaring.

Doeleinden van de verwerking

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor je ze verstrekt, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor het handhaven van kwaliteitsregels als de wet dit toestaat of als je voorafgaand zelf jouw toestemming hebt gegeven.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het behandelen van conflicten, waarbij soms een accountantscontrole wordt uitgevoerd.
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor een behandeling, waaronder begrepen het overhandigen van vorderingen aan derde partijen.
 • Het garanderen van de veiligheid van onze cliënten, medewerkers, bezoekers, panden, terreinen en bedrijfsmiddelen.
 • Het naar jou versturen van onze nieuwsbrieven als je je daarvoor hebt aangemeld. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief sturen wij je deze toe via het door jouw opgegeven e-mailadres. Wij bewaren je e-mailadres tot je je zelf afmeldt voor onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief die je ontvangt, bevat een afmeldlink. 
 • Het uitoefenen van een beroep in de individuele gezondheidszorg.
 • Het verlenen van zorg op basis van verschillende wettelijke grondslagen, zoals de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg, de Wet verplichte ggz en de Jeugdwet.
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • Het uitvoeren van interne controles en audits.

Categorieën persoonsgegevens

We gebruiken, als dat op jouw situatie van toepassing, de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Algemene persoonsgegevens

 • voornaam en achternaam;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • woonadres;
 • postcode;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • Burgerlijke staat;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • verzekeringsgegevens;
 • verpleegadres;
 • gezinssamenstelling;
 • medische voorgeschiedenis van directe familie als dit belangrijk is voor behandeling en/of diagnose;
 • wettelijke vertegenwoordigers;
 • gegevens over ouderlijk gezag;
 • gegevens van camerabeelden op de terreinen van GGZ Rivierduinen;
 • gegevens van de aangesloten school of schoolbegeleidingsdienst;
 • gegevens van de huisarts of verwijzende instantie.

Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden wanneer u een aanmeldformulier op de website invult of wanneer u een behandelovereenkomst met ons aangaat.

Bijzondere persoonsgegevens

 • genetische gegevens;
 • gezondheidsgegevens, inclusief documenten met gezondheids- en persoonsgegevens.

Grondslagen van de verwerking

We verwerken je persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke gronden:

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van andere (natuurlijke) personen te beschermen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan GGZ Rivierduinen is opgedragen.
 • Je hebt toestemming gegeven dat we een verwerking uitvoeren.
 • We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens (zie kopje ‘Gerechtvaardigd belang’).
 • We zijn wettelijk verplicht om de verwerking uit te voeren.