Direct naar content

Waarover geeft de Cliëntenraad advies aan het bestuur van GGZ Rivierduinen?

De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die we belangrijk vinden. Het bestuur en de directeuren moeten deze adviezen serieus nemen. Ze moeten er zorgvuldig over nadenken en schriftelijk op antwoorden.

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (wmcz) staat een lange lijst onderwerpen waarover het bestuur verplicht advies of instemming moet vragen. Het gaat voornamelijk over onderwerpen die direct invloed hebben op de leefwereld van de cliënt.