Direct naar content

Recente adviezen

Het bestuur van GGZ Rivierduinen moet de cliëntenraden om advies vragen over belangrijke veranderingen. In de wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (wmcz) staan de verplichte advies-onderwerpen opgesomd. Daarnaast mag de Cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen.

De meest recente adviezen staan kort hieronder uitgelegd. De volledige tekst van deze (en eerdere) adviezen is op te vragen bij de Centrale Cliëntenraad: ccr.rivierduinen@rivierduinen.nl of kijk op de oude website van de Cliëntenraad.*

6 september 2023 Ongevraagd advies stop aanleveren cliëntgegegevens aan Nza

 • De Nza verplicht behandelaren in de GGZ informatie over cliënten aan te leveren, zoals o.a. de HONOS vragenlijst die zeer persoonlijke vragen bevat. Momenteel loopt er een rechtszaak over dit onderwerp tegen de Nza. De CCR adviseert de RvB de aanlevering van de persoonsgegevens stop te zetten zolang de rechtszaak loopt.
 • Reactie Raad van Bestuur:
 • De aanlevering van gegevens over het zorgvraagtype van cliënten aan de NZa is verplicht op grond van wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan is GGZ Rivierduinen dus verplicht om deze gegevens aan te leveren. GGZ Rivierduinen is bekend met de procedure bij de rechtbank waaraan de CCR refereert. Indien een uitspraak in deze procedure hiertoe aanleiding geeft, zal de RvB de aanlevering van gegevens aan de NZa opnieuw beoordelen.

31 augustus 2023 Ongevraagd advies huisdierenbeleid

 • Het gezelschap van een huisdier kan van positieve betekenis zijn op het welbevinden van mensen.
  Momenteel is het niet toegestaan een huisdier te hebben binnen beschermd wonen, strikte uitzonderingen daar gelaten. De CCR adviseert het bestuur huisdieren toe te staan tenzij deze dieren bezwaren of ongemak geven voor andere cliënten en/of medewerkers. Een goede verzorging voor het dier dient verzekerd te zijn.
 • Nog in afwachting van reactie van Raad van Bestuur:

23 augustus 2023 Ongevraagd advies No show beleid

 • Cliënten die twee keer niet op een afspraak komen worden worden de zorg ontzegt.
  De CCR adviseert de reden te achterhalen waarom cliënten niet op een afspraak verschijnen.
  De aanloop naar de intake moet langer, geleidelijker en met meer actieve contact momenten. Stuur een dag voor de afspraak, én opnieuw een paar uur voor de afspraak een herinnerings-sms.
  Laat de behandelaar tijdens het eerste behandelgesprek enige tijd besteden aan het voorkómen van no-show.
  Besteed aandacht aan de redenen dat een cliënt niet komt of de afspraak verzet, ook als de cliënt tijdig afzegt.
 • In afwachting van reactie van Raad van Bestuur:

27 juli 2023 Ongevraagd advies hitteplannen

 • Op 18 locaties van Rivierduinen is een hitteplan, een checklist wat te doen bij hitte die per locatie moet worden ingevuld. Dit hitteplan lijkt bij veel medewerkers en cliënten niet bekend te zijn. Het hitteplan hoort ingevuld te zijn en op een zichtbare plek te liggen of hangen. Samen met posters met afbeeldingen wat te doen bij warmte. Tevens zouden er daar waar cliënten veel verblijven ventilatoren aangeboden kunnen worden.
 • Reactie Raad van Bestuur: op alle locaties zijn posters opgehangen om zowel cliënten als medewerkers te bereiken. Het protocol is nu te uitgebreid, er wordt gewerkt met een checklist als praktische ondersteuning. Het onderwerp heeft de aandacht.

26 juli 2023 Instemming eten en drinken binnen GGZ Rivierduinen

 • De CCR heeft ingestemd met een nieuw 5-jarig contract met leverancier Zorgboodschap. De CCR adviseert tevens deskundige medewerkers van Zorgboodschap in samenwerking met het team een optimale combinatie uit te werken van keuze van voedsel en de meest geschikte aanleverwijze. Mogelijk kan de leverancier ook extra’s aanleveren zoals kookworkshops.
  Gezien de huidige inflatie lijkt een ophoging van het budget dat aan voedsel wordt besteed noodzakelijk. Soms een keuze kunnen maken uit een iets luxer assortiment zal waarschijnlijk de cliënttevredenheid verhogen.
 • Reactie Raad van Bestuur: er komt een breder assortiment en er wordt ingezet op het beste voedingsconcept per type zorg. In afstemming met de wensen van een afdeling zal er gebruik gemaakt worden van de extra’s die Zorgboodschap kan bieden. Uniformering en vaststelling van het voedingsbudget wordt nog aan gewerkt.

12 juli 2023 Ongevraagd advies wie is uw behandelaar

 • Cliënten geven soms aan niet te weten wie hun behandelaar is of hoe de psychiater heet. De CCR adviseert iedere cliënt per kwartaal een papier te geven met de naam en functie van iedereen die bij de behandeling betrokken is. Ter bescherming van de privacy wordt de naam en andere privacygevoelige gegevens van de cliënt niet op dit formulier vermeld.
 • Reactie Raad van Bestuur: dit onderwerp wordt geagendeerd voor de komende overlegvergadering.

5 juli 2023 Advies Jaarrekening 2022

 • De jaarrekening 2022 was te laat aangeboden om deze op korte termijn goed te kunnen bestuderen. De accountant heeft akkoord gegeven op de jaarrekening. Dit is de reden dat de CCR positief heeft geadviseerd.
 • Reactie Raad van Bestuur: nog in afwachting

20 juni 2023 Ongevraagd advies zorgmachtiging en PVP

 • Het verbaast de CCR dat in 2022 door geen enkele cliënt waarvoor een zorgmachtiging werd aangevraagd, beroep is gedaan op de PVP voor advies en bijstand. Cliënten dienen zelf hiervoor een email naar de zorgadministratie te sturen met het verzoek de persoonsgegevens door te sturen naar de PVP. Cliënten zijn er waarschijnlijk op dat moment niet zelf toe in staat. De CCR adviseert om cliënten de optie te bieden betrokken medewerkers dit voor hen te laten doen.
 • Reactie Raad van Bestuur: nog in afwachting

12 juni 2023 Ongevraagd advies jaarplanning voor cliënten in EPD

 • Cliënten moeten soms aangeven dat het tijd is voor zaken als een ‘jaarlijks gesprek’ of somatische screening. De CCR adviseert om met de behandelaar een jaarplanning in het EPD te zetten.
 • Reactie Raad van Bestuur: de regiebehandelaar hoort tenminste 1x per jaar de cliënt te zien om de voortgang van de behandeling te bespreken. Jaarlijks vindt een herstelplanbehandeling plaats met oa beoordeling signaleringsplan en somatisch onderzoek. Het nieuwe EPD zal behandelaren hiervoor weer op de hoogte stellen.

13 april 2023 Ongevraagd advies Persoonsgegevens Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza)

 • De Nza verplicht behandelaren in de GGZ informatie over cliënten aan te leveren, zoals o.a. de HONOS vragenlijst die zeer persoonlijke vragen bevat. Cliënten kunnen hiertegen bezwaar aantekenen. De CCR adviseert dat behandelaren actief toestemming aan de cliënt dienen te vragen voor het doorsturen van deze persoonlijke gegevens. Het management zal hiervoor alle behandelaren moeten benaderen met het dringende verzoek cliënten te vragen of zij wel of geen toestemming geven voor het aanleveren van persoonsgegevens aan de Nza.
 • Reactie Raad van Bestuur: de informatie wordt toegevoegd aan het bestaande folder- en informatiemateriaal. Tevens zal de informatie op de website van Rivierduinen geplaatst worden.
  • Vervolg Reactie Raad van Bestuur: het onderdeel op de privacypagina van de website is aangepast. Deze informatie zal binnenkort makkelijker op de website te vinden zijn. Directie zorgt ervoor dat het management en de behandelaren op de hoogte worden gesteld dat cliënten bezwaar kunnen maken tegen het delen van hun gegevens met de Nza

21 maart 2023 Ongevraagd advies nazorg na opname

 • Cliënten ervaren soms weinig nazorg na (acute) opname. De CCR adviseert het proces van ontslag te herzien, het aanbod dient rekening te houden met wat in de praktijk haalbaar is. Samen beslissen met uitleg van begrippen en behandeltrajecten met de cliënt. Het proefverlof weer in ere herstellen.
 • Reactie Raad van Bestuur: verbetering van het ontslagproces is opgenomen in het jaarplan van acuut en krijgt de benodigde aandacht. Nachtverlof wordt in principe niet meer toegepast, uitzonderingen zijn in specifieke gevallen mogelijk.

16 maart 2023 Ongevraagd advies werking camera’s op Endegeestterrein Oegstgeest

 • Naar aanleiding van diverse brandstichtingen op het Endegeestterrein in Oegstgeest adviseert de Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden camerabeelden gedurende 24 uur op te nemen en deze te verwijderen indien er zich in deze periode niets heeft voorgedaan. Indien zich wel iets heeft voorgedaan worden beelden niet langer bewaard dan voor identificatie van feiten noodzakelijk is. De veiligheid van cliënten en medewerkers is hier van groter belang dan de privacy.
 • Nog in afwachting van reactie van directie

2 maart 2023 Ongevraagd advies website Movens

 • De zoekmachine van de website van Movens functioneert niet.
  Voor de belbus van Movens worden vrijwilligers gevraagd. Er wordt geen informatie over de belbus vermeld zoals voor wie de belbus is bestemt, hoe de belbus is te boeken etc.
 • Reactie Raad van Bestuur: de website van Movens is naast een informatiebron voor deelnemers en begeleiders ook een activiteit van dagbesteding. Hierdoor zijn zowel de opbouw als de technische ondersteuning niet zo optimaal als geboden wordt door professionele bedrijven. Er wordt dit jaar wel aandacht geschonken aan de zoekfunctie.
  De belbus is alleen voor deelnemers met een indicatie beschikbaar.

2 maart 2023 Ongevraagd advies wachttijdbegeleiding

 • Cliënten staan soms lang op een wachtlijst. Om vast aan herstel te kunnen werken adviseert de CCR cliënten dagbesteding aan te bieden en andere organisaties zoals bv Lumen onder de aandacht te brengen.
 • Reactie Raad van Bestuur: herstelgerichte intake met aandacht voor alternatieven in de zorg. Dagbesteding wordt onder de aandacht van medewerkers gebracht. Eind 2023 wordt verder aandacht besteed aan dit onderwerp.

18 januari 2023 Ongevraagd advies anonimiseren belbus

 • Cliënten vinden het niet prettig om opgehaald te worden door een bus waar het logo van Rivierduinen groot opstaat. De CCR adviseert om het logo te verwijderen.
 • Reactie Raad van Bestuur: De sticker met de tekst dat Rivierduinen de sponsoren bedankt is verwijderd.

13 januari 2023 Profielschets nieuwe leden Raad van Toezicht

 • De CCR adviseert specifieke aandacht voor zorgdomotica op te nemen in de profielschets.
 • Reactie Raad van Toezicht: Neemt het advies in overweging.

22 december 2022 Kandidaat-lid voor de onafhankelijke klachtencommissie.

 • De CCR adviseert positief over een bevlogen psychiater, met ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Reactie klachtencommissie: Neemt het advies met dank over.

14 december 2022 Ongevraagd advies controle bloedwaardes

 • De uitslag van bloedwaardes komt in het EPD niet automatisch bij de aanvrager naar boven. De cliënt moet hier zelf de behandelaar aan herinneren. Om ernstige complicaties te voorkomen adviseert de CCR maatregelen te nemen zodat de uitslag van bloedwaardes niet kan worden gemist.
 • Reactie Raad van Bestuur: het betreft hier een bekend probleem. De werkgroep labdiensten richt zich de komende tijd op 3 thema’s te weten:
  -aanpassingen in de software en de onderlinge communicatie tussen systemen
  -vergroten van bewustzijn onder medewerkers hoe te handelen
  -Dienstverlening Atal: wijze van terugkoppeling uitslagen

23 november 2022 Positief advies begroting 2023

 • De CCR stemt in met de begroting, omdat er eerlijke aandacht is voor de risico’s en de financiële situatie van Rivierduinen gelukkig dusdanig stevig is dat de (ingecalculeerde) tegenvallers opgevangen kunnen worden.
 • Reactie Raad van Bestuur: Neemt het advies over om de financiële ontwikkelingen en behaalde resultaten goed te monitoren en zal de CCR ieder kwartaal meenemen in de cijfers.


* In 2023 zetten we de content van de oude website van de Cliëntenraad gefaseerd over naar deze algemene website van GGZ Rivierduinen.