Direct naar content

Recente adviezen

Het bestuur van GGZ Rivierduinen moet de cliëntenraden om advies vragen over belangrijke veranderingen. In de wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (wmcz) staan de verplichte advies-onderwerpen opgesomd. Daarnaast mag de Cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen.

De meest recente adviezen staan kort hieronder uitgelegd. De volledige tekst van deze (en eerdere) adviezen is op te vragen bij de Centrale Cliëntenraad: ccr.rivierduinen@rivierduinen.nl of kijk op de oude website van de Cliëntenraad.*

19 maart 2024 Advies – en instemming duurzaamheidsbeleid

 • Het voorgenomen besluit tot het vaststellen van het Duurzaamheidsbeleid met het uitgewerkte Jaarplan voor 2024 houdt o.a. concreet in dat GGZ Rivierduinen ernaar streeft om te voldoen aan wet- en regelgeving, een gezondheidsbevorderende omgeving wil creeeren en hiermee bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid van cliënten, bezoekers en medewerkers, maatschappelijk verantwoord te ondernemen en (energie)kosten te reduceren.
  Denk concreet aan: energiebesparing, duurzamere voeding (restaurant en cliënten), meer groen in de omgeving, meer kennis, minder afval en primair grondstofverbruik en het verbinden van medewerkers en cliënten.
  Gevolgen voor de zorg en cliënten Cliënten verschillen, ook in relatie tot de ggz. Daarom zal voor iedere cliënt de baten/gevolgen anders zijn, omdat ons werk bij de ene cliënt kortdurend is en de andere cliënt lang bij GGZ Rivierduinen verblijft. Baten voor de zorg en cliënten bij dit beleid zijn een gezondere omgeving middels meer groen, gezondere voeding en een prettiger klimaat. Samen met de zorg kijken we hoe we gedragsverandering teweeg kunnen brengen, zoals het scheiden van afval, ons groener verplaatsen, gebruik maken van (eigen) bekers in plaats van wegwerp en centralere inkoop van items (voor de controle van milieueisen). We zoeken naar manieren om de zorg en cliënten te betrekken, zoals bijvoorbeeld vergroeningsprojecten op locatie.
 • Reactie cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek:
  De Cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek geeft geen instemming aan het verzoek om op de klinieken en Beschermd Wonen te starten met één dag per week uitsluitend vegetarische voeding aan te bieden en dit te laten oplopen tot meerdere dagen. Cliënten die opgenomen zijn moeten zich volledig kunnen focussen op herstel. Vanzelfsprekend is het mogelijk om naast een vlees of vis maaltijd een verantwoord vegetarisch of plantaardig alternatief aan te bieden. Laat cliënten zelf de keuze maken, een opgelegd voedingspatroon zal niet makkelijk geaccepteerd worden.
  Het vergroenen van de verblijfsomgeving en de toevoeging van meer groen binnenshuis vraagt om inspraak van de cliënten die het betreffen. Tegels wippen voor meer groen zou een ontspannings- of recreatieve activiteit zijn. Zien cliënten dit ook zo? Welke tegels worden gewipt? Trekt dit meer insecten aan? Heeft het gevolgen voor de bereikbaarheid van de gebouwen? Dit geldt ook voor energiebesparing (hoe hoog/laag gaat de thermostaat staan?).
  De Cr wil graag van de RvB vernemen hoe hij van plan is de inspraak bij cliënten op te halen. De Cr verwacht een uitgewerkt plan van aanpak dat vertrouwen geeft in de wijze waarop cliënten betrokken worden.
 • Reactie Raad van Bestuur: de cliënten die kortdurig bij ons verblijven kunnen zich tijdelijk aanpassen aan wat wij aanbieden, ook op het gebied van voeding.
  Voor de locaties waar grofweg > 80% van de cliënten een WLZ-indicatie heeft, gaan wij lokaal in gesprek met cliënten over dit onderwerp.
  Hierbij bevestigt de RvB het gevraagde vanuit de cliëntenraad Alphen/Gouda en de cliëntenraad Leidschendam/Zoetermeer: als we de stap kunnen zetten naar eenmaal per week vegetarisch eten aanbieden, dragen we ervoor zorg dat:
  • Er sprake is van volwaardige vegetarische maaltijden, met keuzemogelijkheden;
  • De raden worden geïnformeerd over de uitvoering van het plan en de tevredenheid daarmee van cliënten;
  • Dat, als we de volgende stap willen zetten naar meerdere dagen per week alleen vegetarisch eten aanbieden, we daar voorafgaande instemming aan de cliëntenraden vragen.

  Als u lokaal signalen krijgt over panden waar de klimaatbeheersing niet goed werkt, dan horen wij dat graag.

  We zullen lokaal, waar er interesse is, cliënten blijven betrekken bij het groenbeheer en het wippen van tegels.

  Wij laten het voorgenomen beleid voor de reductie van medicijnverspilling ongewijzigd. Daar waar aan de orde betrekken we individuele cliënten.
 • 29 februari 2024 Instemming huisdieren- en hulphondenbeleid
 • In april 2023 heeft de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen een overkoepelend hulphondenbeleid vastgesteld. Op 30 augustus 2023 wendde het kwartet van cliëntenraden zich tot de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen met het advies om een overkoepelend huisdierenbeleid voor GGZ Rivierduinen op te stellen. Een dergelijk beleid is er nog niet. Per locatie wordt door het management een bepaald beleid gehanteerd.
  De cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek heeft aarzelend ingestemd. De aarzeling richt zich o.a. op een voetnoot, waarin de raad van bestuur stelt dat afdelingen desgewenst een eigen invulling aan het beleid mogen geven. Zet dit de deur niet open voor de willekeur die vorig jaar juist aanleiding was om te vragen om een overkoepelend beleid?
  Het uitgangspunt is dat cliënten die over een zelfstandige verblijfsruimte (simpel gezegd, met eigen voordeur – zoals beschermd wonen of de appartementen van de herstelvoorzieningen) beschikken en in staat zijn een dier te verzorgen, een gezelschapsdier kunnen houden. Het houden van een gezelschapsdier is helaas niet mogelijk op locaties waar cliënten in een groep wonen of op locaties waar cliënten tijdelijk verblijven. Op deze locaties worden de risico’s van het houden van huisdieren als te groot in geschat (gecertificeerde hulphonden vallen hierbuiten).

15 februari 2024 Instemming structuuraanpassing Movens

 • De cliëntenraden hebben instemming gegeven aan stap 1 betreffende de structuuraanpassing Movens (daginvulling), te weten:
  -Het DAC in Leidschendam toevoegen aan Movens
  -De indeling in Leiden van arbeid en dagactiviteiten loslaten 
  -De regio splitsen in Movens Leiden en Movens Oegstgeest 

12 februari 2024 Advies lid klachtencommissie

 • De gezamenlijke raden hebben positief advies uitgebracht over het lidmaatschap van de klachtencommissie van de heer Berends. De raden hebben de heer Berends als een prettige persoonlijkheid ervaren. Hij zal een waardevolle bijdrage kunnen hebben bij een goede behandeling en beoordeling van klachten.

26 januari 2024 Advies manager algemene zaken klinisch herstel neuropsychiatrie

 • De cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek heeft positief advies uitgebracht over de aanstelling van mevrouw Hoetmer als manager algemene zaken klinisch herstel neuropsychiatrie te Oegstgeest.
  Mw. Hoetmer heeft al kennis gemaakt met de manager behandelzaken van klinisch herstel neuropsychiatrie en zegt gelukkig een zelfde stijl van horizontaal leiderschap te ambiëren. Ze gaat het verlangen van de afdeling ondersteunen om toe te werken naar een Top-ggz afdeling. De cliëntenraad wenst haar veel werkplezier en succes.

24 januari 2024 Advies manager behandelzaken klinisch herstel

 • De cliëntenraad Leiden/duin- en Bollenstreek heeft positief advies uitgebracht over de aanstelling van de heer Bihari als manager behandelzaken klinisch herstel te Oegstgeest. Hij heeft de cliëntenraad overtuigd van zijn brede visie op de doelgroep en door zijn sensitieve aanpak, waarin maatwerk vooropstaat.

14 november 2023 Advies begroting 2024

 • De begroting zet in op de volgende onderdelen: groei van het rendement is 2%; een reservering voor de kosten van de CAO 2025; meer inzet op cruciale zorg; geen groei voor de ondersteuning; investeringen in aanpassingen aan gebouwen en facilitaire voorzieningen.
  De cliëntenraad DBL is van mening dat, gezien de tijdsdruk, de cijfers alleen vluchtig doorgenomen konden worden. Gezien de mooie cijfers en de optimistische toon die uit deze begroting klinkt, is het moeilijk negatief te reageren, maar de cliëntenraad vindt het wel een probleem dat in deze fraai gepresenteerde begroting zo weinig wordt weggegeven over het verband tussen de cijfers en de plannen. De cliëntenraad heeft nog vele vragen en hoopt volgend jaar betrokken te worden voordat de definitieve conceptbegroting wordt gepresenteerd.
 • Reactie Raad van Bestuur: de RvB dankt de CR voor het uitgebreide advies. De RvB neemt de door de CR gedeelde inzichten en opmerkingen mee bij de totstandkoming van de begroting 2025. Veel van de vragen betreffen de ontwikkeling van opbrengsten en kosten op basis van uitgangspunten die in de kaders zijn geformuleerd. Het voert te ver om de CR op schrift mee te nemen in de technische uitwerking. De RvB is bereid dat bij de begroting 2025 in één van de sessies aan de orde te laten komen.

31 oktober 2023 Beroep op nietigheid verbouwing bewegingscentrum Oegstgeest

 • Naar aanleiding van een memo van het management van Movens het bewegingscentrum in Oegstgeest te verbouwen heeft de cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek een beroep op nietigheid gedaan.
  Zowel de CR als de deelnemers van het bewegingscentrum en cliënten die langdurig verblijven in de klinieken op het terrein zijn niet gehoord. Aangezien dagbesteding instemmingsplichtig is, is een beroep op nietigheid het bewegingscentrum te verbouwen gedaan.
 • Reactie directie: wij betreuren het dat er onvoldoende is gesproken met de sporters in het bewegingscentrum. Het management van Movens is derhalve zeer bereid om alsnog toelichting te geven op het genomen besluit en de aanleiding hiervan.
  Het belang van een voorziening voor onze klinische cliënten is groot en daarom zullen wij het besluit niet terugdraaien of nietig verklaren. In onze optiek is er geen sprake van een grote verbouwing, enkel wat aanpassingen, is er geen sprake van 24-uurs zorg, en hebben wij daarom geen formeel adviestraject gevolgd. Laat onverlet dat inspraak met alle betrokkenen zeker beter had gekund.
 • Reactie cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek: de CR vindt het opmerkelijk dat de directie precies de redenen waarom de wetgever meent dat het instemmingsrecht op zijn plaats is, hier aanvoert om de medezeggenschap te passeren. De CR heeft meermaals aangegeven dat dagbesteding instemmingsplichtig is (wmcz art 8, lid 1.f). Om redenen die niet duidelijk zijn voor de CR weigert de directie hierin mee te gaan. Daarom heeft de CR de mening van het LOC gevraagd. Het LOC bevestigt de mening van de cliëntenraad.
  Indien de directie bij het standpunt blijft het beroep op nietigheid terzijde te schuiven en door te gaan met de verbouwing van het bewegingscentrum zal de CR zich tot de geschillencommissie van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden wenden om uitsluitsel te geven.
 • De cliëntenraad Leiden/Duin- en Bollenstreek heeft op 20 maart 2024 samen met de directie en het LOC overleg gevoerd over advies- en instemmingsplichtige onderwerpen.
  Iedere voorziening waar iets verandert is instemmingsplichtig. Het is een voor cliënten geldende regeling. Bedenk steeds: heeft dit gevolgen.
  Als er iets verandert voor de cliënten, dan betrek je de CR. Het gaat uiteindelijk om de inhoud. Het meenemen van het cliëntperspectief kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming.
  Zowel de cliëntenraad als de directie vonden het een nuttig overleg.

6 september 2023 Ongevraagd advies stop aanleveren cliëntgegevens aan Nza

 • De Nza verplicht behandelaren in de GGZ informatie over cliënten aan te leveren, zoals o.a. de HONOS vragenlijst die zeer persoonlijke vragen bevat. Momenteel loopt er een rechtszaak over dit onderwerp tegen de Nza. De CCR adviseert de RvB de aanlevering van de persoonsgegevens stop te zetten zolang de rechtszaak loopt.
 • Reactie Raad van Bestuur: de aanlevering van gegevens over het zorgvraagtype van cliënten aan de NZa is verplicht op grond van wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan is GGZ Rivierduinen dus verplicht om deze gegevens aan te leveren. GGZ Rivierduinen is bekend met de procedure bij de rechtbank waaraan de CCR refereert. Indien een uitspraak in deze procedure hiertoe aanleiding geeft, zal de RvB de aanlevering van gegevens aan de NZa opnieuw beoordelen.

31 augustus 2023 Ongevraagd advies huisdierenbeleid

 • Het gezelschap van een huisdier kan van positieve betekenis zijn op het welbevinden van mensen.
  Momenteel is het niet toegestaan een huisdier te hebben binnen beschermd wonen, strikte uitzonderingen daar gelaten. De CCR adviseert het bestuur huisdieren toe te staan tenzij deze dieren bezwaren of ongemak geven voor andere cliënten en/of medewerkers. Een goede verzorging voor het dier dient verzekerd te zijn.
 • Reactie Raad van Bestuur: De insteek is te komen tot een huisdierenbeleid waar het huidige hulphondenbeleid in zal worden geïntegreerd. We geven u vast mee dat het een terughoudend beleid zal worden (‘nee, tenzij aan bepaalde criteria is voldaan’), omdat wij hierbij rekening te houden hebben met de belangen van onze cliënten, onze medewerkers, de dieren in kwestie en de organisatie in brede zin.

23 augustus 2023 Ongevraagd advies No show beleid

 • Cliënten die twee keer niet op een afspraak komen worden worden de zorg ontzegt.
  De CCR adviseert de reden te achterhalen waarom cliënten niet op een afspraak verschijnen.
  De aanloop naar de intake moet langer, geleidelijker en met meer actieve contact momenten. Stuur een dag voor de afspraak, én opnieuw een paar uur voor de afspraak een herinnerings-sms.
  Laat de behandelaar tijdens het eerste behandelgesprek enige tijd besteden aan het voorkómen van no-show.
  Besteed aandacht aan de redenen dat een cliënt niet komt of de afspraak verzet, ook als de cliënt tijdig afzegt.
 • Reactie Raad van Bestuur: voor intake-afspraken worden reeds sms’jes verzonden (nog handmatig). In Gouda vindt op dit moment een pilot plaats waarin cliënten aanvullend voorafgaande aan de intake worden gebeld. Vanuit het EPD een (herinnerings)mail sturen wordt tzt ingevoerd.
  Vanuit de Poli wordt er door geen enkele behandelaar lichtzinnig omgegaan met no show. Uiteraard wordt dit bespreekbaar gemaakt met de cliënt, wordt er gebeld om de reden van de afwezigheid te vernemen en worden de belemmeringen in het aanwezig zijn op een behandelsessie bespreekbaar gemaakt en waar kan weggenomen.

27 juli 2023 Ongevraagd advies hitteplannen

 • Op 18 locaties van Rivierduinen is een hitteplan, een checklist wat te doen bij hitte die per locatie moet worden ingevuld. Dit hitteplan lijkt bij veel medewerkers en cliënten niet bekend te zijn. Het hitteplan hoort ingevuld te zijn en op een zichtbare plek te liggen of hangen. Samen met posters met afbeeldingen wat te doen bij warmte. Tevens zouden er daar waar cliënten veel verblijven ventilatoren aangeboden kunnen worden.
 • Reactie Raad van Bestuur: op alle locaties zijn posters opgehangen om zowel cliënten als medewerkers te bereiken. Het protocol is nu te uitgebreid, er wordt gewerkt met een checklist als praktische ondersteuning. Het onderwerp heeft de aandacht.

26 juli 2023 Instemming eten en drinken binnen GGZ Rivierduinen

 • De CCR heeft ingestemd met een nieuw 5-jarig contract met leverancier Zorgboodschap. De CCR adviseert tevens deskundige medewerkers van Zorgboodschap in samenwerking met het team een optimale combinatie uit te werken van keuze van voedsel en de meest geschikte aanleverwijze. Mogelijk kan de leverancier ook extra’s aanleveren zoals kookworkshops.
  Gezien de huidige inflatie lijkt een ophoging van het budget dat aan voedsel wordt besteed noodzakelijk. Soms een keuze kunnen maken uit een iets luxer assortiment zal waarschijnlijk de cliënttevredenheid verhogen.
 • Reactie Raad van Bestuur: er komt een breder assortiment en er wordt ingezet op het beste voedingsconcept per type zorg. In afstemming met de wensen van een afdeling zal er gebruik gemaakt worden van de extra’s die Zorgboodschap kan bieden. Uniformering en vaststelling van het voedingsbudget wordt nog aan gewerkt.

12 juli 2023 Ongevraagd advies wie is uw behandelaar

 • Cliënten geven soms aan niet te weten wie hun behandelaar is of hoe de psychiater heet. De CCR adviseert iedere cliënt per kwartaal een papier te geven met de naam en functie van iedereen die bij de behandeling betrokken is. Ter bescherming van de privacy wordt de naam en andere privacygevoelige gegevens van de cliënt niet op dit formulier vermeld.
 • Reactie Raad van Bestuur: dit onderwerp wordt geagendeerd voor de komende overlegvergadering.

5 juli 2023 Advies Jaarrekening 2022

 • De jaarrekening 2022 was te laat aangeboden om deze op korte termijn goed te kunnen bestuderen. De accountant heeft akkoord gegeven op de jaarrekening. Dit is de reden dat de CCR positief heeft geadviseerd.
 • Reactie Raad van Bestuur: nog in afwachting

20 juni 2023 Ongevraagd advies zorgmachtiging en PVP

 • Het verbaast de CCR dat in 2022 door geen enkele cliënt waarvoor een zorgmachtiging werd aangevraagd, beroep is gedaan op de PVP voor advies en bijstand. Cliënten dienen zelf hiervoor een email naar de zorgadministratie te sturen met het verzoek de persoonsgegevens door te sturen naar de PVP. Cliënten zijn er waarschijnlijk op dat moment niet zelf toe in staat. De CCR adviseert om cliënten de optie te bieden betrokken medewerkers dit voor hen te laten doen.
 • Reactie Raad van Bestuur: nog in afwachting

12 juni 2023 Ongevraagd advies jaarplanning voor cliënten in EPD

 • Cliënten moeten soms aangeven dat het tijd is voor zaken als een ‘jaarlijks gesprek’ of somatische screening. De CCR adviseert om met de behandelaar een jaarplanning in het EPD te zetten.
 • Reactie Raad van Bestuur: de regiebehandelaar hoort tenminste 1x per jaar de cliënt te zien om de voortgang van de behandeling te bespreken. Jaarlijks vindt een herstelplanbehandeling plaats met oa beoordeling signaleringsplan en somatisch onderzoek. Het nieuwe EPD zal behandelaren hiervoor weer op de hoogte stellen.

13 april 2023 Ongevraagd advies Persoonsgegevens Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza)

 • De Nza verplicht behandelaren in de GGZ informatie over cliënten aan te leveren, zoals o.a. de HONOS vragenlijst die zeer persoonlijke vragen bevat. Cliënten kunnen hiertegen bezwaar aantekenen. De CCR adviseert dat behandelaren actief toestemming aan de cliënt dienen te vragen voor het doorsturen van deze persoonlijke gegevens. Het management zal hiervoor alle behandelaren moeten benaderen met het dringende verzoek cliënten te vragen of zij wel of geen toestemming geven voor het aanleveren van persoonsgegevens aan de Nza.
 • Reactie Raad van Bestuur: de informatie wordt toegevoegd aan het bestaande folder- en informatiemateriaal. Tevens zal de informatie op de website van Rivierduinen geplaatst worden.
  • Vervolg Reactie Raad van Bestuur: het onderdeel op de privacypagina van de website is aangepast. Deze informatie zal binnenkort makkelijker op de website te vinden zijn. Directie zorgt ervoor dat het management en de behandelaren op de hoogte worden gesteld dat cliënten bezwaar kunnen maken tegen het delen van hun gegevens met de Nza

21 maart 2023 Ongevraagd advies nazorg na opname

 • Cliënten ervaren soms weinig nazorg na (acute) opname. De CCR adviseert het proces van ontslag te herzien, het aanbod dient rekening te houden met wat in de praktijk haalbaar is. Samen beslissen met uitleg van begrippen en behandeltrajecten met de cliënt. Het proefverlof weer in ere herstellen.
 • Reactie Raad van Bestuur: verbetering van het ontslagproces is opgenomen in het jaarplan van acuut en krijgt de benodigde aandacht. Nachtverlof wordt in principe niet meer toegepast, uitzonderingen zijn in specifieke gevallen mogelijk.

16 maart 2023 Ongevraagd advies werking camera’s op Endegeestterrein Oegstgeest

 • Naar aanleiding van diverse brandstichtingen op het Endegeestterrein in Oegstgeest adviseert de Cliëntenraad Duin- en Bollenstreek/Leiden camerabeelden gedurende 24 uur op te nemen en deze te verwijderen indien er zich in deze periode niets heeft voorgedaan. Indien zich wel iets heeft voorgedaan worden beelden niet langer bewaard dan voor identificatie van feiten noodzakelijk is. De veiligheid van cliënten en medewerkers is hier van groter belang dan de privacy.
 • Nog in afwachting van reactie van directie

2 maart 2023 Ongevraagd advies website Movens

 • De zoekmachine van de website van Movens functioneert niet.
  Voor de belbus van Movens worden vrijwilligers gevraagd. Er wordt geen informatie over de belbus vermeld zoals voor wie de belbus is bestemt, hoe de belbus is te boeken etc.
 • Reactie Raad van Bestuur: de website van Movens is naast een informatiebron voor deelnemers en begeleiders ook een activiteit van dagbesteding. Hierdoor zijn zowel de opbouw als de technische ondersteuning niet zo optimaal als geboden wordt door professionele bedrijven. Er wordt dit jaar wel aandacht geschonken aan de zoekfunctie.
  De belbus is alleen voor deelnemers met een indicatie beschikbaar.

2 maart 2023 Ongevraagd advies wachttijdbegeleiding

 • Cliënten staan soms lang op een wachtlijst. Om vast aan herstel te kunnen werken adviseert de CCR cliënten dagbesteding aan te bieden en andere organisaties zoals bv Lumen onder de aandacht te brengen.
 • Reactie Raad van Bestuur: herstelgerichte intake met aandacht voor alternatieven in de zorg. Dagbesteding wordt onder de aandacht van medewerkers gebracht. Eind 2023 wordt verder aandacht besteed aan dit onderwerp.

18 januari 2023 Ongevraagd advies anonimiseren belbus

 • Cliënten vinden het niet prettig om opgehaald te worden door een bus waar het logo van Rivierduinen groot opstaat. De CCR adviseert om het logo te verwijderen.
 • Reactie Raad van Bestuur: De sticker met de tekst dat Rivierduinen de sponsoren bedankt is verwijderd.

13 januari 2023 Profielschets nieuwe leden Raad van Toezicht

 • De CCR adviseert specifieke aandacht voor zorgdomotica op te nemen in de profielschets.
 • Reactie Raad van Toezicht: Neemt het advies in overweging.

22 december 2022 Kandidaat-lid voor de onafhankelijke klachtencommissie.

 • De CCR adviseert positief over een bevlogen psychiater, met ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Reactie klachtencommissie: Neemt het advies met dank over.

14 december 2022 Ongevraagd advies controle bloedwaardes

 • De uitslag van bloedwaardes komt in het EPD niet automatisch bij de aanvrager naar boven. De cliënt moet hier zelf de behandelaar aan herinneren. Om ernstige complicaties te voorkomen adviseert de CCR maatregelen te nemen zodat de uitslag van bloedwaardes niet kan worden gemist.
 • Reactie Raad van Bestuur: het betreft hier een bekend probleem. De werkgroep labdiensten richt zich de komende tijd op 3 thema’s te weten:
  -aanpassingen in de software en de onderlinge communicatie tussen systemen
  -vergroten van bewustzijn onder medewerkers hoe te handelen
  -Dienstverlening Atal: wijze van terugkoppeling uitslagen

23 november 2022 Positief advies begroting 2023

 • De CCR stemt in met de begroting, omdat er eerlijke aandacht is voor de risico’s en de financiële situatie van Rivierduinen gelukkig dusdanig stevig is dat de (ingecalculeerde) tegenvallers opgevangen kunnen worden.
 • Reactie Raad van Bestuur: Neemt het advies over om de financiële ontwikkelingen en behaalde resultaten goed te monitoren en zal de CCR ieder kwartaal meenemen in de cijfers.


* In 2023 zetten we de content van de oude website van de Cliëntenraad gefaseerd over naar deze algemene website van GGZ Rivierduinen.