het-belang-van-de-inzet-van-naasten-bij-suicidepreventie

Het belang van de inzet van naasten bij suïcidepreventie

 
Achtergrond en Doelstelling
In het afgelopen decennium is de incidentie van suïcide in Nederland sterk gestegen. In 2015 pleegden 1871 mensen suïcide tegenover 1524 in 2009. Onderzoek naar effectieve vormen van suïcidepreventie is dan ook dringend gewenst. Doel van de studie is het ontwikkelen van een gerichte psycho-educatie voor naasten van suïcidale patiënten. De ontwikkelde interventie zal in een pilot studie worden getest.

Methode
Op basis van literatuurstudie en kwalitatief fenomenologisch onderzoek zal een psycho-educatieve interventie worden ontwikkeld voor naastbetrokkenen. De ontwikkeling van deze psycho-educatieve training voor naastbetrokken zal gebaseerd zijn op het werk van professor Sun uit Taiwan. Hierna zal er een pilot volgen, waarbij zowel de uitkomsten als het proces zullen worden geëvalueerd (middels nulmeting en 6 en 12 maanden na de interventie).

De pilot zal zonder controlegroep worden uitgevoerd. Doordat er sprake is van een kleine onderzoeksgroep en het kwalitatieve onderzoeksdesign zullen we geen causaal verband kunnen leggen tussen de interventie en de kwalitatieve bevindingen. Desondanks zal de hierdoor verkregen informatie het inzicht in de betekenis en waardering voor de interventie door de patiënt en zijn of haar familieomgeving vergroten.

Aansluitend zullen de condities voor verdere implementatie van de interventie binnen de GGZ zorg worden geëvalueerd door de bevindingen in focusgroepen te bespreken met stakeholders.

Promovendus
Hans van der Weijden

Print