binco-bipolaire-patienten-in-nederland-een-longitudinale-cohort-studie

BINCO – Bipolaire patiënten In Nederland, een longitudinale COhort studie


Achtergrond en doelstelling

De bipolaire stoornis is een chronische stemmingsstoornis, die zeer wisselend kan verlopen in ernst en frequentie van zowel depressieve als manische episoden. Er kunnen globaal drie beloopstypes worden onderscheiden:
1) min of meer stabiele stemming;
2) overwegend depressieve periodes;
3) veelal wisselende stemming, zowel manisch als depressief.

Het is vooralsnog niet goed te voorspellen welke factoren voorspellend zijn voor het type beloop. Ook is er weinig bekend over de rol van biologische factoren (bijvoorbeeld het stresssysteem) in het ontstaan van nieuwe stemmingsepisodes. Kennis hierover kan helpen om in een vroeg stadium van de ziekte een inschatting te maken van het verloop en de benodigde behandeling.

Het doel van de studie is om bij patiënten met een bipolaire stoornis biologische en klinische factoren te identificeren, die het beloop van de stemming en reactie op behandeling kunnen voorspellen.

Methode
De BINCO studie is een prospectief cohortonderzoek, waarin een groep patiënten met een recent vastgestelde bipolaire stoornis, gevolgd wordt over een periode van ten minste 2 jaar. Deelnemers aan het onderzoek staan aan het begin van een behandeling, en hebben recent een manie of depressie doorgemaakt of zitten daar nog in. De meting van klinische, psychologische en biologische factoren start zoveel mogelijk tijdens de stemmingsepisode, om daarna het beloop van de stemming, de behandelinterventies en leefstijlfactoren in kaart te brengen.

In de eerste twee jaar moeten circa 200 nieuwe patiënten in de deelnemende behandelcentra (PsyQ en GGZ Rivierduinen) geïncludeerd. Het LUMC en het Erasmus MC stellen de onderzoekinfrastructuur beschikbaar om metingen te verrichten.

Promovenda
Rahela Meshba

Print