beloop-van-individuele-symptomen-van-depressie

Beloop van individuele symptomen van depressie


Achtergrond en doelstelling

Depressie is een heterogene psychische ziekte met grote variatie in beloop, symptomen, en ernst. Het is een ziekte met een hoge lijdensdruk en belasting voor patiënt, derden in de omgeving van de patiënt, gezondheidszorg en maatschappij. Er is reeds enig onderzoek gedaan naar het beloop van depressie en predictoren voor een gunstig of ongunstig beloop. Tot op heden zijn de gevonden resultaten echter nogal diffuus en onvolledig. We weten nog onvoldoende waarom sommige patiënten binnen een aantal maanden opknappen en anderen daarentegen een chronisch beloop vertonen van jaren.

Tot op heden richtte het overgrote deel van de studies zich op depressie als één homogeen construct (wel of niet doen aan de diagnose). Dit terwijl depressie feitelijk een verzameling van individuele symptomen is, verschillend in ernst en samenstelling tussen personen. Elk symptoom kan uniek zijn in het beloop, hetgeen tot op heden echter onvoldoende onderzocht wordt. De studies die zich tot op zekere hoogte wel gericht hebben op individuele symptomen zijn veelbelovend doch vaak inconsistent of incompleet (slechts gericht op enkele domeinen). Zo vinden studies dat symptomen verschillen in risicofactoren, anders samenhangen met stress, en ook verschillen in genotype en ernst.

In dit onderzoeksproject stappen we af van depressie als totaalscore (wel/geen depressie), maar zullen we de aparte depressie symptomen onderzoeken hetgeen vernieuwend is. We maken gebruik van een grote cohort (NESDA) en een follow-up periode van 6 jaar.

Methode
In een 1e deelproject richten we ons op het beloop van elk symptoom, en we trachten in kaart te brengen welke symptomen het snelst opknappen en welke het meest persistent zijn. Ook zijn we benieuwd of patiënten met een chronische depressie een andere symptomatologie laten zien, in vergelijking met patiënten die een episodisch beloop laten zien.

Hierna zal in een 2e deelproject ons doel zijn om ons onderzoek op individueel symptoomniveau verder uit te breiden met nog een aantal prospectieve follow-up studies. We hebben de ambitie om in kaart te brengen hoe individuele symptomen zich verhouden tot bv. persoonlijkheid (state or trait). Daarnaast zullen we ons naast depressie ook richten op angst alsmede de comorbiditeit tussen angst en depressie.

Promovendus
Wessel van Eeden

Print