Herstel

Herstel

In een proces van herstel vergroot iemand de eigen kracht, eigen regie en mogelijkheden. Onze onder¬steuning draagt hieraan bij, zodat de cliënt met hulp vanuit zijn netwerk de draad weer op kan pakken en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Herstellen begint bij de voordeur
We richten ons niet alleen op het verminderen van klachten en ziekteverschijnselen, maar richten ons er ook op dat de cliënt persoonlijk en maatschappelijk functioneert. Dit doen we vanaf de start van de behandeling. Ook ondersteunen we de cliënt bij het vergroten van het zelfmanagement, een betere weerbaarheid en het versterken van zijn eigen kracht en talenten. Zo proberen we te voorkomen dat mensen vanwege hun psychische problemen vastlopen op andere levensgebieden en langdurig afhankelijk worden van zorg. In onze herstelgerichte benadering vinden wij het belangrijk dat al onze cliënten zich welkom voelen bij GGZ Rivierduinen.

Herstellen doe je samen
Herstellen is het vinden van een nieuw evenwicht, met of ondanks psychische klachten. Hierbij zijn altijd meerdere mensen en partijen betrokken. We vragen de cliënt altijd welke directe naasten kunnen ondersteunen in het herstelproces en betrekken deze intensief in de behandeling. Ook hebben we aandacht voor wat zij nodig hebben in hun eigen herstelproces. Wij luisteren, helpen en ondersteunen vanaf de zijlijn.

Ook andere partijen – zoals hulpverleners, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de werkgever van een cliënt – spelen een belangrijke rol in het herstel. Wij werken daarom samen met het informele zorgcircuit in wijken en buurten. Hiervoor zijn we aangesloten bij regionale netwerken en overleggen met verwijzers en zorgpartners, ook in het sociale en het veiligheidsdomein. We stellen onze kennis en expertise beschikbaar via voorlichting, coaching en consultatie, maar vooral door er te zijn en mee te denken. Waar nodig, nemen we tijdelijk de behandeling of begeleiding over of regelen we toegang tot andere vormen van ggz-hulp.

Thuis herstellen
Een behandeling thuis biedt de beste kansen op herstel en heeft de voorkeur. In de eigen woonomgeving kan de behandeling makkelijker inspelen op de omstandigheden van de cliënt. Tegelijkertijd proberen we de nadelige effecten van een verblijf op een klinische afdeling te voorkomen. Alleen als het echt niet anders kan, regelen we een klinische opname; het liefst zo kort mogelijk. Het ambulante behandelplan is leidend, ook bij opname. Als het kan, houdt de ambulante behandelaar de regie.

Inzet van ervaringsdeskundigen
Voor een beter herstel van cliënten, zetten we actief ervaringskennis in van cliënten, familieleden en medewerkers die zelf een herstelproces hebben doorgemaakt. Deze kennis en herstelervaring helpt ons om zicht te krijgen op herstelbevorderende en herstelbelemmerende factoren in onze organisatie, in ons aanbod en in ons handelen.

Print