Organisatie

Missie en visie

Onze missie: Beter binnen Bereik
Mensen met complexe psychische en psychiatrische aandoeningen krijgen van ons specialistische geestelijke gezondheidszorg. Dit doen wij vanuit het perspectief van de cliënt, gericht op behoud en versterken van de eigen regie en daar waar de cliënt leeft.

Onze visie: Samen bouwen aan herstel
Onze visie op herstel vormt de basis voor de manier waarop we onze zorg inrichten, de doelen die we hierin nastreven en hoe we ons willen vernieuwen en ontwikkelen.

Beter binnen bereik 
We zijn er voor cliënten, hun directe netwerk en alle ketenpartners en maatschappelijke organisaties hieromheen. Zo kunnen we samen bouwen aan een goede ondersteuningsstructuur voor mensen met complexe psychische problemen. We doen dit zoveel mogelijk in de directe leefomgeving van de cliënt. Op die manier laten we zien dat we het belangrijk vinden dat we beter zichtbaar en bereikbaar zijn.

We richten onze aandacht niet alleen op het behandelen van psychische problemen en de vermindering van ziekteverschijnselen. We helpen cliënten ook bij het vinden van een nieuw evenwicht en het weer functioneren binnen de maatschappij. Hiermee sluiten we aan bij de maatschappelijke trend die participatie als burger in de samenleving beoogt.

 

Print