Direct naar content

Op verschillende manieren blijkt in de praktijk dat de cliënt echt centraal staat

  • Verhalen

‘In november 2022 kwam ik op voordracht van de cliëntenraad van GGZ Rivierduinen in de raad van toezicht; een hele eer! 2023 was dus het eerste volle jaar dat ik de rol van toezichthouder had. En ik vond het een boeiend jaar waarin de organisatie een mooie ontwikkeling doormaakte.’

‘Ongeveer tegelijk met mij startte ook de nieuwe raad van bestuur en daarmee brak een nieuwe fase aan voor de organisatie. Aan het begin van het jaar zag ik dat diverse medewerkers, cliënten en naasten nog wat afwachtend waren; het bleek nog lastig om met vertrouwen de toekomst in te kijken. Ik zag dat dit gaandeweg het jaar steeds beter ging.’

‘De raad van bestuur heeft in 2023 enerzijds een route uitgestippeld voor de langere termijn. Anderzijds hebben de bestuurders laten zien ook pragmatisch te werk te kunnen gaan als dat nodig blijkt. Dat zag ik onder meer vanuit mijn rol als lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van Rivierduinen. Zo zijn er bijvoorbeeld op het gebied van suïcidepreventie concrete stappen gezet in 2023. Ik werd verder positief verrast dat vragen vanuit de commissie, bijvoorbeeld over verplichte zorg, wachtlijsten en de visie op herstel, direct serieus werden opgepakt en geagendeerd.’

‘Het is goed om te zien dat inspraak in de organisatie serieus wordt genomen. Als raad van toezicht wonen wij regelmatig overleggen bij tussen de raad van bestuur en de cliëntenraad, familieraad of ondernemingsraad. Vooral het niveau van het inhoudelijke gesprek en de openheid van de dialoog vallen me daarbij steeds op!’

‘Tijdens verschillende inspirerende werkbezoeken die ik aflegde in 2023, merkte ik dat er bij Rivierduinen professionals werken die zich elke dag weer met hart en ziel inzetten. Ik voelde hun verwantschap met de organisatie en de cliënten. Zo zag ik verschillende praktijkvoorbeelden waarbij de cliënt echt centraal staat. Een ervan is Acuut Jong: een mooi voorbeeld waarbij pragmatisch gekeken wordt wat de doelgroep nodig heeft. En zo’n aanpak op maat werkt. Een ander voorbeeld is Ursula, de behandelafdeling voor mensen met een eetstoornis. Ouders, familie en naasten worden intensief betrokken bij de behandeling zodat ze handvatten krijgen hoe om te gaan met de problematiek van hun naasten. Erg belangrijk.’

‘Een ander inspirerend voorbeeld waaruit blijkt dat de cliënt centraal staat binnen Rivierduinen, is de aanwezigheid van het Kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel. Uit ervaring weten we dat de inzet van ervaringsdeskundigen een belangrijke rol kan spelen bij het herstel van een cliënt. De inzet van deze kennis maar ook alle andere kennis en ervaring die aanwezig is bij Rivierduinen, zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden.’

‘Want we staan natuurlijk ook voor uitdagingen met elkaar. We moeten de komende tijd keuzes maken wat we in de toekomst wel en wat we niet doen. En hoe we om moeten gaan met schaarste. Dit zijn cruciale vragen die we samen moeten beantwoorden om passende zorg te kunnen blijven bieden aan mensen die dat hard nodig hebben.’

‘Daarom is het ook zo belangrijk dat we als organisatie sterk staan en regionaal stevig verankerd zijn. Samenwerken met andere partijen zal – ook vanuit de gedachte vanuit het Integraal Zorgakkoord – steeds belangrijker worden. Op die manier kunnen wij bij Rivierduinen ook in de toekomst onze naam eer aan blijven doen: een plek zijn waar mensen gehoord en gezien worden en zich veilig voelen.’

Lees meer informatie in het jaarverslag 2023.

Marjan ter Avest, lid raad van toezicht GGZ Rivierduinen.


Gerelateerde artikelen