GGZ Rivierduinen behaalt over 2019 een goed financieel resultaat
28 mei 2020

GGZ Rivierduinen behaalt over 2019 een goed financieel resultaat

GGZ Rivierduinen heeft over 2019 uit de zorgverlening een voordelig exploitatiesaldo gerealiseerd van € 3 miljoen. Dat is ruim 1,5% van de opbrengsten. Daarmee krijgt de zorginstelling ruimte om verder te innoveren en te investeren in de zorg en om zo nodig tegenvallers op te vangen.

Het resultaat over 2019 volgens de jaarrekening komt met € 12,8 miljoen veel hoger uit vanwege de verkoop van vastgoed. In 2019 is de verkoop van het Bavo-terrein in Noordwijkerhout afgerond. Voorts is een pand in Zoetermeer verkocht. Dit pand wordt overigens voor een deel weer terug gehuurd voor ambulante zorgfuncties. Op het Bavo-terrein worden nieuwe wooneenheden voor beschermd wonen gerealiseerd, die gehuurd gaan worden. 

Bij de over 2019 gerealiseerde boekwinst past wel de kanttekening dat op dit vastgoed in het verleden afwaardering heeft plaatsgevonden. Bovendien heeft GGZ Rivierduinen gedurende langere tijd kosten moeten maken voor het in stand houden daarvan. Dit heeft het resultaat in voorgaande jaren fors negatief beïnvloed. De boekwinst is dus de facto aanzienlijk lager dan nu uit de jaarrekening blijkt. GGZ Rivierduinen heeft de vrijgekomen middelen aangewend om de financiering te verbeteren. Door vervroegde aflossing en renteverlaging van leningen zullen de kosten de komende jaren flink lager liggen.

Ook bij GGZ Rivierduinen is dit jaar het eerste financiële effect van de coronacrisis in de vorm van omzetderving en bijzondere kosten zichtbaar. VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VNG, NZa, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben laten weten dat omzetderving en aanvullende kosten als gevolg van de coronacrisis vergoed zullen worden. Hierdoor verwachten wij vooralsnog dat de coronacrisis in 2020 uiteindelijk een beperkt effect op de financiële situatie van GGZ Rivierduinen zal hebben. GGZ Rivierduinen kan dus in continuïteit zorg aan haar cliënten blijven verlenen. 

Bekijk hier de jaarrekening 2019.

Print