Jelgersma lezingen
3 september 2018

Jelgersma lezingen

Dit najaar organiseert GGZ Rivierduinen samen met de afdeling psychiatrie LUMC een aantal wetenschappelijke bijeenkomsten. Deze vinden elke 2e dinsdag van de maand plaats. De lezingen zijn geaccrediteerd door de NVvP, de FGzPt en de VSR.

 
Lezing 11 september

Spreker: Mw. Professor dr. Marieke Wichers, Interdisciplinair Centrum voor Psychopathology en Emotie regulatie (ICPE), UMC Groningen.

Titel: Experience sampling: de uitdaging om van wetenschap naar de klinische praktijk te komen.

Abstract: Professor Wichers zal presenteren op welke manier ze bij het UMCG trachten de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van psychopathologie te implementeren in de zorg. Zij gebruiken experience sampling methoden om patiënten te volgen in hun dagelijkse patronen. Zij zal uitleggen hoe deze patiënt-specifieke data van belang zijn voor diagnostiek en behandeling aan de hand van implementatie-pilots binnen het UMCG. Ook zal zij nieuw fundamenteel onderzoek toelichten aangaande patiënt-specifieke inschattingen over het toekomstig beloop van klachten.

Lezing 9 oktober CZ5

Spreker: Discussiebijeenkomst, geleid door dr. Emile Barkhof, geneesheer-directeur GGZ Rivierduinen, Leiden-Oegstgeest.

Over – verwarde personen, of -privacy, of – nieuwe wetgeving.

Mogelijk geen accreditatie voor psychologen.

Lezing 13 November: CZ5

Spreker: Mw. professor dr. Wiepke Cahn, psychiater. Wiepke Cahn is sinds 1996 psychiater en onderzoeker aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). In 2003 promoveerde zij op het proefschrift ‘Brain morphology during the early course of schizophrenia’. Zij was medisch hoofd van de zorglijn psychotische stoornissen en projectmanager van het ‘youth cohort’. Tegenwoordig is zij hoofd van het zorgprogramma ‘lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen’. In 2016 werd zij benoemd tot hoogleraar psychiatrie aan het UMCUtrecht en Altrecht. Ze is tevens vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Titel: Lichaam en geest samen ziek.

Abstract: Focus op Lijf & Leven Mensen met een psychotische aandoening leven ongeveer 15-20 jaar korter dan de algemene bevolking. Verschillende factoren zoals de organisatie van zorg, leefstijl factoren en bijwerkingen van medicatie, dragen bij tot een kortere levensduur. In deze lezing zal dit uitgebreid worden besproken en zal de laatste wetenschappelijke kennis hierover worden gepresenteerd. Met name zal worden ingegaan op de risicofactoren voor het ontwikkelen van metabool syndroom bij psychose en zullen de verschillende behandelmogelijkheden worden besproken.

Lezing 11 december: CZ5

Spreker: Professor dr. Bert van Hemert, psychiater. Hoogleraar psychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden (LUMC).   
      
Titel: Suicide

Abstract: In de zomer van 2012 verscheen in Nederland de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. Samen met het ‘Kwaliteitsdocument ketenzorg suïcidaliteit’ zijn voor de gezondheidszorg daarmee specifieke handreikingen beschikbaar voor het terugdringen van het aantal suïcides. Veel interventies in suïcidepreventie lijken zinvol, maar slechts weinige zijn bewezen effectief. Desondanks bleek dat er in Engeland minder suïcides voorkwamen na het toepassen van richtlijnen ter preventie van suïcide in de gezondheidszorg.

Over Jelgersma
Prof. dr. G. Jelgersma was van 1899-1930 de eerste hoogleraar psychiatrie in Leiden. Hij heeft grote bijdragen geleverd aan de Nederlandse psychiatrie in het algemeen en de Leidse psychiatrie in het bijzonder. Daarom draagt deze serie wetenschappelijke bijeenkomsten zijn naam. U leest meer informatie op deze website.

Print