Naar passende en betaalbare zorg
16 juni 2017

Naar passende en betaalbare zorg

Onze financiële situatie; naar passende en betaalbare zorg

Recent hebben wij onze jaarrekening 2016 gepubliceerd. Hierin staat dat het resultaat van GGZ Rivierduinen in 2016 is gedaald van € 7.3 miljoen positief in 2015 naar een verlies van € 8,3 miljoen in 2016. Dat tekort is zorgelijk maar de oorzaken zijn bekend en verbetermaatregelen worden uitgevoerd. De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd omdat GGZ Rivierduinen voldoende buffer heeft om tegenvallers op te vangen en de noodzakelijke interventies zijn ingezet.

Toelichting
De buitenwereld stelt andere vragen en eisen aan de GGZ. De betaalbaarheid van zorg speelt een steeds belangrijker rol. Het beschikbare budget voor zorg neemt af. De cijfers over 2016 worden sterk beïnvloed door de budgettaire krimp die wij doorgemaakt hebben in de afgelopen jaren. In vier jaar tijd is het budget voor zorgverlening gedaald met 32 miljoen naar 158 miljoen in 2016. Dit betekende reorganiseren om te krimpen in personeel. Deze reorganisaties hebben relatief hoge kosten met zich meegebracht. Hierdoor is in 2016 het resultaat uit zorgexploitatie, net als in de afgelopen jaren, negatief, anders gezegd: de kosten voor de geboden zorg zijn hoger dan de opbrengsten. In 2015 sloot GGZ Rivierduinen het jaar dan wel af met een winst. Maar deze winst is ontstaan door eenmalige bijzondere opbrengsten.

De belangrijkste oorzaken van de huidige tekorten zijn achterblijvende productie, grotendeels veroorzaakt door niet ingevulde vacatures, overhead- en vastgoedkosten (we hebben te veel vierkante meters). En diverse kleinere niet structurele onkostenposten, die opgeteld toch een groot bedrag vertegenwoordigen.

Naar een financiële gezonde en slagvaardige organisatie
GGZ Rivierduinen neemt diverse maatregelen om te komen tot een financieel gezonde organisatie die blijvend slagvaardig in kan springen op veranderingen. Er zijn centrum en organisatie-brede maatregelen die nog dit jaar effect hebben. Ook worden de zorgfuncties sneller geüniformeerd. Hiervan worden de resultaten in 2018 goed zichtbaar. Verder worden strategische keuzes voorbereid die effect zullen hebben op de exploitatie van 2018 en volgende jaren.

Print