Aanmeldprocedure volwassenen

Aanmeldprocedure volwassenen

Aanmeldingen kunnen rechtstreeks via ZorgDomein of met behulp van het aanmeldformulier op deze website gedaan worden.

Intakecriteria 

Polikliniek Kristal ziet volwassen patiënten (vanaf 18 jaar) voor intake wanneer wordt voldaan aan beide onderstaande criteria:

  1. Er is sprake van ernstige (complexe) psychiatrische problematiek waarvoor specialistische GGZ behandeling nodig is (SGGZ).
  2. Er is sprake van een vastgestelde verstandelijke beperking (IQ onder de 70 conform DSM-5).

Voor sommige patiënten met een IQ tussen 70 en 85 (zwakbegaafdheid) kan dit IQ toch een reden voor zorg bij Kristal zijn. Zij kunnen ook aangemeld worden als daar een specifieke reden voor is.

Redenen kunnen zijn:

  • Een significant disharmonisch intelligentieprofiel.
  • Duidelijke beperkingen in het adaptief functioneren ten gevolge van het lagere IQ, niet te verklaren door andere psychiatrische stoornissen (bijvoorbeeld schizofrenie of autisme spectrum stoornis).

LET OP: Zorg ervoor dat uw aanmelding volledig is (inclusief IQ onderzoek). Onvolledige aanmeldingen kunnen wij niet goed beoordelen. Verwijzers worden geïnformeerd als wij onvoldoende informatie hebben om de aanmelding te beoordelen.

Als er een begeleidende instelling (via ambulante woonbegeleiding, een woonvorm of anderszins) betrokken is, is het nadrukkelijk de bedoeling dat de gedragsdeskundige/gedragswetenschapper en/of AVG eerst is geraadpleegd en akkoord is met de verwijzing alvorens een patiënt wordt aangemeld. Bij voorkeur is deze ook aanwezig bij een intake. 

Voor gedragsproblemen, cognitieve problemen, algemene vragen omtrent diagnostiek zonder behandelvraag, en verwijzing voor alle vormen van begeleiding of indicatiestelling kunt u terecht bij stichting MEE en/of het sociale team van de gemeente. 
Door GGZ Rivierduinen Kristal zijn, met subsidie van het Nuts Ohra fonds, en in samenwerking met andere partijen, verschillende behandelmodules ontwikkeld voor de behandeling van mensen met psychiatrische problematiek en zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking.
Mogelijk kan de eigen behandelaar gebruik maken van deze kosteloos aan te vragen modules, online aan te vragen via: https://www.rivierduinen.nl/kristal/professionals/uitgaven/behandelmodules%202018

Redenen waarom iemand niet in zorg zou kunnen komen bij Polikliniek Kristal zijn:
1) Voorliggende verslavingsproblematiek. De hoeveelheid alcohol en drugs gebruik moet in de aanmelding vermeld zijn.
2) Voorliggende forensische problematiek. Hiervoor zijn gespecialiseerde behandelinstellingen.
3) Het adaptief functioneren is dusdanig laag dat een behandeling op de polikliniek niet mogelijk is (wellicht is een vorm van consulatie dan wel mogelijk).

Als iemand niet aan de aanmeldcriteria voldoet maar u denkt toch dat Kristal een bijdrage kan leveren aan de behandeling van uw patiënt (denk bijvoorbeeld aan co-productie of consultatie) overleg dan met ons aanmeldspreekuur. Ook bij twijfel of andere vragen graag overleggen met het aanmeldspreekuur.

Aanmeldspreekuur

Indien iemand niet aan de aanmeldcriteria voldoet maar u denkt toch dat Kristal een bijdrage kan leveren aan de behandeling van uw patiënt (denk o.a. aan co-productie of consultatie) overleg dan met ons aanmeldspreekuur. Ook bij twijfel of andere vragen graag overleggen met het aanmeldspreekuur; te bereiken op dinsdag en donderdag van 16.00-17.00 uur op 071 890 8888. We werken aan uitbreiding van onze bereikbaarheid.

Spoedcriteria

Indien er sprake is van dreigend suïcidegevaar of van gevaar vanuit een psychose dan is het mogelijk patiënten met spoed te zien. Hiervoor is een psychiatrische beoordeling van de patiënt nodig. Indien de beoordeling binnen 2 weken nodig is dient er overleg plaats te vinden tussen de verwijzend huisarts die de patiënt gezien heeft en de aanmeldcommissie en/of manager behandelzaken van Kristal. Indien deze beoordeling volgens de verwijzer sneller noodzakelijk is dient hiervoor de crisisdienst van Rivierduinen te worden benaderd.

Op basis van de beoordeling door de crisisdienst of het overleg met Kristal wordt bepaald of een spoedintake geïndiceerd is.

Na de aanmelding

Wanneer de aanmelding binnen is krijgt u, als verwijzer, hiervan een schriftelijke bevestiging. Twee weken voor het intakegesprek krijgen u de patiënt en u een schriftelijke uitnodiging.

Team Volwassenen, Leiden
GGZ Rivierduinen Kristal, locatie Leiden
T.a.v. de intakecoördinator
Postbus 405
2300 AK Leiden  
Fax 071 890 8180

Team Volwassenen, Gouda
GGZ Rivierduinen Kristal, locatie Gouda
T.a.v. de intakecoördinator
Postbus 405
2300 AK Leiden
Fax 0182 53 08 11

Print