Belangrijk nieuws voor (oud) cliënten van de Robert-Fleury Stichting, nu GGZ Rivierduinen.
Organisatie

Algemeen

Onder het motto 'beter binnen bereik' bieden de centra van GGZ Rivierduinen dagelijks zorg aan mensen met psychische of psychiatrische klachten.

Dichtbij en goed bereikbaar voor cliënten. Herkenbaar en makkelijk benaderbaar. Onze centra bieden de zorg in de omgeving die het best past bij de situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze klinieken als het moet.  


Onze zorg
 
GGZ Rivierduinen:
- biedt zorg dichtbij;
- werkt op basis van zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
- meet voortdurend de resultaten van de behandeling;
- heeft professionele en deskundige medewerkers in dienst.

Zorg dichtbij

GGZ Rivierduinen heeft vijf regionale centra. Er is altijd een centrum in de buurt. Veel mensen komen op afspraak voor een behandeling bij één van onze poliklinieken. Als het nodig is, krijgen zij thuis ondersteuning. Bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden of het aanbrengen van structuur in de dag. Wij bieden ook behandeling in deeltijd en in de kliniek. Bij deeltijdbehandeling volgt de cliënt een of meerdere dagdelen per week een intensief programma. Bij een klinische behandeling gaat het om een (tijdelijke) opname in de kliniek. Meer informatie over behandelingen vindt u bij Ons aanbod.
Dichtbij betekent voor ons ook: betrokken zijn. Voor onze medewerkers staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop. Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte bejegening. 
 

Zorg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
De centra van GGZ Rivierduinen werken met zorgprogramma’s. Een zorgprogramma beschrijft alle vormen van behandeling en begeleiding die op grond van een diagnose mogelijk zijn. Het gaat daarbij om behandelingen waarbij uit onderzoek of ervaring is gebleken dat zij het beste resultaat opleveren. Wij werken daarbij volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen voor de diverse behandelingen.

Meten van resultaten
Om zo goed mogelijk zorg te bieden, meten we de klachten van cliënten voor, tijdens en na de behandeling. Zo krijgen we een beter beeld van de klachten en kunnen we de behandeling zo goed mogelijk laten aansluiten op de klachten. Het meten tijdens de behandeling helpt ons om vast te stellen of klachten verminderen. Als dat nodig is, kan de behandeling aangepast worden.

Professioneel
Bij GGZ Rivierduinen werken veel verschillende disciplines samen in een multidisciplinaire teams. GGZ Rivierduinen heeft veel hoogopgeleide specialisten in dienst, zoals psychiaters, artsen, psychotherapeuten, psychologen en gespecialiseerde verpleegkundigen.
Doordat de verschillende centra van GGZ Rivierduinen samenwerken zijn er veel mogelijkheden om kennis actueel te houden en te vernieuwen.

Kwaliteit
GGZ Rivierduinen streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Per eind november 2007 zijn wij volledig gecertificeerd voor het HKZ-kwaliteitskeurmerk, een keurmerk voor zorginstellingen vergelijkbaar met het bekende ISO 9001. Met dit keurmerk tonen wij aan ons motto ‘beter binnen bereik’ in de praktijk daadwerkelijk en aantoonbaar invulling te geven. Zowel vanuit onze zorgcentra als vanuit onze ondersteunende bedrijfsonderdelen.

Het keurmerk betekent dat wij onze klant principieel centraal stellen, onze zaken intern goed op orde hebben en voortdurend werken aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening. Voordelen voor onze klanten zijn onder andere dat wij minder fouten maken, problemen sneller en beter oplossen, de klant respectvol bejegenen en beter met hem communiceren, en dat wij werken volgens duidelijke procedures en afspraken. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in onze zorgprogramma’s en in het meten en zichtbaar maken van resultaten van onze behandeling (Routine Outcome Monitoring). Zo spelen wij beter in op de wensen van onze klanten verwijzers en samenwerkingspartners.

Kijk voor meer informatie over het HKZ-kwaliteitskeurmerk op www.hkz.nl

Print