Direct naar content

GGZ Rivierduinen biedt inkijkje in acute psychiatrie

  • Bijeenkomsten

Vandaag zijn leden van de Bestuursadviescommissie (BAC) van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden tijdens een werkbezoek bij GGZ Rivierduinen in Leiden bijgepraat over de acute keten psychiatrie. Deze keten staat in de politieke en publieke belangstelling door de actuele discussie over nut, noodzaak en wenselijkheid van opname van personen met onbegrepen gedrag.

Leden van de BAC, waaronder burgemeesters en wethouders, bestuurders en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, politie, Jeugdbescherming, reclasseringsorganisaties, maatschappelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg werden door de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen Audrey van Schaik en Sam Schoch ontvangen. Daarna bezochten de deelnemers in groepjes de Psychiatrische Eerste Hulp (PEH), de crisisopvang Jeugd en vertelde ervaringswerker Bas over de impact van een opname.

Opname als laatste optie

GGZ Rivierduinen zet bij crisissituaties in op snelle beoordeling en hulp. Een mobiel team van behandelaren van de crisisdienst gaat naar betrokkenen toe en maakt daar met cliënten en naasten een plan hoe de crisis af te wenden en wat nodig is voor het vervolg. Als deze beoordeling thuis niet kan, gebeurt dit op de Psychiatrische Eerste Hulp. Laagdrempelige vervolgzorg vindt bij voorkeur vanuit de thuissituatie plaats; cliënten worden alleen opgenomen in de kliniek als dat bijvoorbeeld vanwege de veiligheid of intensiteit van de behandeling nodig is. Ook voor de crisisopvang Jeugd die Rivierduinen in Holland Rijnland voor 18- verzorgt, wordt ingezet op het helpen van jongeren in hun eigen omgeving en pas in laatste instantie op opname.

Elkaars werkveld kennen

Leden van de Bestuursadviescommissie van het Zorg- en Veiligheidshuis hebben eind 2022 de wens uitgesproken om elkaars wereld en werkveld in de praktijk beter te leren kennen om hiermee in beleids- en besluitvormingsprocessen hun voordeel te kunnen doen. Het bezoek aan Rivierduinen was het eerst in een reeks werkbezoeken.

Gerelateerde artikelen