Klachtencommissie

Klachtencommissie

De Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van de verschillende zorgaanbieders die bij de klachtencommissie zijn aangesloten. Vanaf 1 januari 2020 behandelt zij klachten van cliënten van de aangesloten zorgaanbieders in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz)  en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

De Wet Bopz

In het kader van de Wet Bopz kunt u bij de klachtencommissie terecht wanneer het klachten betreft over:

 • Dwangbehandeling
 • Een wilsonbekwaamverklaring
 • De toepassing van middelen en maatregelen (bijvoorbeeld separatie)
 • Het doorzoeken van uw post op gevaarlijke voorwerpen, het beperken van uw recht om bezoek te ontvangen, uw recht om te telefoneren of uw recht op bewegingsvrijheid
 • Het nalaten van een behandeling die met u was afgesproken

De Wvggz

In het kader van de Wvggz kunt u bij de klachtencommissie terecht wanneer het klachten betreft over:

 • Een wilsonbekwaamverklaring
 • Een zelfbindingsverklaring (de wijze waarop deze tot stand is gekomen of de inhoud van de verklaring voldoet niet aan de wettelijke vereisten)
 • Alle vormen van verplichte zorg die worden toegepast voorafgaand aan een crisismaatregel
 • Het ontbreken van bepaalde informatie in en het bewaren van het medisch dossier
 • Het niet verlenen van de verplichte zorg genoemd in de zorgmachtiging of (machtiging tot voortzetting van de) crisismaatregel of het verlenen van verplichte zorg die daarin niet is genoemd 
 • Het besluit van de zorgverantwoordelijke om een vorm van verplichte zorg, genoemd in de zorgmachtiging of (machtiging tot voortzetting van de) crisismaatregel, daadwerkelijk te verlenen en de wijze van besluitvorming daaromtrent
 • Het verlenen van tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties (bijvoorbeeld of daartoe gerechtvaardigd kon worden overgegaan of over de duur daarvan)
 • Het besluit om een wijziging van de zorgmachtiging aan te vragen omdat de tijdelijk verplichte zorg, verleend in noodsituaties, moet worden voortgezet dan wel het nalaten dit te doen wanneer drie dagen zijn verstreken
 • De inhoud van het schriftelijke besluit bij tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties en de wijze waarop de tijdelijke verplichte zorg in noodsituaties in het dossier is vastgelegd
 • Onderzoek aan kleding, lichaam, woonruimte of poststukken en de inname van voorwerpen
 • De rechtmatigheid van de huisregels en het niet ter hand stellen en mondeling toelichten van de huisregels
 • Het besluit tot overplaatsing naar een andere zorgaanbieder
 • Het besluit tot tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg
 • De voorwaarden en/of beperkingen verbonden aan het besluit tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van de verplichte zorg dan wel de intrekking van het besluit tot beëindiging van verplichte zorg wegens het niet naleven van de voorwaarden en/of beperkingen
 • De (inhoud van de) voorwaarden en beperkingen bij het besluit tot tijdelijke onderbreking of beëindiging van de verplichte zorg
 • De periodieke evaluatie van de verplichte zorg
 • Het niet-nakomen van de geheimhoudingsverplichting die voortvloeit uit de Wvggz

Een algemene klacht

Algemene klachten (dat wil zeggen klachten zoals bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) kunnen niet rechtstreeks worden ingediend bij de klachtencommissie, maar bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder.

In overleg met de klachtenfunctionaris kunt u een algemene klacht ook voorleggen aan de klachtencommissie met een verzoek tot bemiddeling of behandeling van de klacht in een hoorzitting, waarbij de klachtencommissie tot een oordeel komt over de gegrondheid van de klacht. Na ontvangst van de uitspraak van de klachtencommissie zal de geneesheer-directeur een eindoordeel over de klacht geven en u hierover berichten.

De procedure

Als u een klacht indient over een beslissing op grond van de Wet Bopz dan wel de Wvggz, dan kunt u de klachtencommissie vragen die beslissing te schorsen. De klachtencommissie stuurt u binnen drie werkdagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging.

Als u een klacht indient bij de klachtencommissie, stuurt u dan een, door u ondertekende, brief met daarin uw klacht. U kunt de ondertekende brief opsturen per reguliere post of de ondertekende brief toevoegen als bijlage bij een e-mailbericht. De klacht moet gemotiveerd worden ingediend. De klachtencommissie interpreteert ‘gemotiveerd’ zodanig dat in de klacht de minimale informatie is vermeld om deze op zorgvuldige wijze te kunnen behandelen en om hierover een deskundig oordeel te kunnen geven. 

Voor een zorgvuldige klachtafhandeling heeft de klachtencommissie de volgende informatie nodig:

 • Uw naam en geboortedatum;
 • Uw correspondentiegegevens (tenminste postadres en telefoonnummer);
 • Een duidelijke omschrijving van de klacht, voor zover mogelijk voorzien van data, plaats en feiten rondom hetgeen waarover u klaagt;
 • Over wie u een klacht heeft (indien van toepassing zowel de naam van de behandelend psychiater als behandelend arts/arts-assistent/verpleegkundig specialist) en om welke afdeling dan wel zorgaanbieder het gaat;
 • In welk kader de verplichte zorg wordt of is verleend (tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel/verplichte zorg uit hoofde van een crisismaatregel/verplichte zorg uit hoofde van een zorgmachtiging/tijdelijk verplichte zorg in een noodsituatie);
 • Wat uw bezwaren zijn tegen hetgeen waarover u klaagt;
 • Of u het gesprek bent aangegaan met de behandelaar waartegen de klacht gericht is en zo nee, waarom niet;
 • Of u instemt met tijdelijke inzage door de klachtencommissie in het medisch dossier voor zover dit noodzakelijk is om de klacht te behandelen (de schriftelijke machtiging moet u bijvoegen in geval van instemming – een formulier hiervoor is verkrijgbaar bij het secretariaat van de klachtencommissie).

Als u een klacht indient over een beslissing op grond van de Wvggz, dan kunt u tevens verzoeken om een schadevergoeding. Om uw verzoek tot schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen, dient u ten minste de volgende informatie aan de klachtencommissie te overleggen:

 • Waardoor de schade is veroorzaakt (door welke beslissing of gebeurtenis);
 • Hoe lang de situatie heeft voortgeduurd die heeft geleid tot de schade;
 • Waaruit de schade concreet bestaat (bijvoorbeeld uit materiële schade, spanning, frustratie etc.);
 • De omvang van de schade.

Contactgegevens Secretariaat Klachtencommissie GGZ Zuid-Holland-Noord

Post: Postbus 405, 2300 AK Leiden

Telefoon: 071 890 66 47 of 071 890 66 91

E-mail: klachtencommissie@rivierduinen.nl

Voor meer informatie over de Klachtenfunctionaris, klik rechts op deze pagina.

Print