Procesdiagnostiek bij jonge kinderen

Procesdiagnostiek bij jonge kinderen

Voor kinderen van 0-7 jaar

Als er in de diagnostiekfase twijfel is ontstaan over de oorzaken van het gedrag van uw kind, kunnen we vervolgonderzoek doen aan de hand van procesdiagnostiek.

In de procesdiagnostiek van GGZ Rivierduinen Autisme voor jonge kinderen, brengen wij de relatie tussen u en uw kind en de communicatie over en weer zo specifiek mogelijk in kaart. Dit doen we om te bepalen of de moeilijkheden die u en uw kind ervaren, komen omdat er een verstoring is in deze relatie of dat er sprake is van autisme.

Het traject bestaat uit drie stappen.

  1. Een vraaggesprek met beide ouders afzonderlijk
  2. Enkele spelmomenten van u met uw kind met gebruik van videofeedback
  3. Afronding

Vraaggesprek

In het vraaggesprek hebben we het met u over uw eigen achtergrond en over hoe u in het dagelijks leven met elkaar omgaat. We staan stil bij uw ideeën over opvoeden, de rolverdeling binnen het gezin en hoe dit in de praktijk verloopt. Hiermee proberen we zicht te krijgen op de omgeving waarin uw kind opgroeit en het gedrag van uw kind beter te begrijpen.

Spelmomenten

Vervolgens maken wij filmopnamen van enkele sessies waarin u speelt met uw kind. Deze beelden evalueren wij met u als ouder in aparte vervolggesprekken zonder uw kind. Dit noemen we videofeedback. We gaan dan na hoe het gedrag van uw kind uw denken en doen beïnvloedt en andersom. Daarnaast denken we samen met u na over hoe u op een andere manier met uw kind zou kunnen omgaan waardoor de communicatie tussen u beiden beter kan verlopen.

Afronding

We sluiten het traject af met een afrondend gesprek. Hierin vatten we samen wat er in het voortraject is gebeurd en bepalen we samen met u met welke vervolgstappen u het beste geholpen bent.

Print